Retningslinjer for samvær med børn

Det er lederens ansvar, at samtlige børn i Åkanden sikres et trygt og udviklende børnemiljø.

Børnehuset Åkanden har et tydeligt og vel implementeret værdigrundlag.

Værdigrundlaget og vores pædagogiske mål/tilgang danner ramme ved ansættelsessamtaler.

Børnenes trivsel og udvikling drøftes løbende på gruppemøderne i Åkanden. Alle grupper et skema, hvor de evaluerer og reflekterer over følgende udviklingsområder hos børnene:

·         Motorisk udvikling - Finmotorik, grovmotorik, selvhjulpenhed.

·         Sproglig udvikling - Kommunikative evner, ordforråd, udtale, impressiv og ekspressiv sprogforståelse.

·         Social og følelsesmæssig udvikling - Selvregulering, kontakt, samspil, leg, deltagelse

Der indhentes straffe - og børneattest ved ansættelsen. 

Den nyansatte orienteres om pjecerne ”Handleguides” samt ”forebyggelse og tidlig opsporing”. Pjecerne hænger desuden synligt i personalestuen. 

Ingen rum er uforstyrbare i Åkanden, og det er ikke tilladt at låse dørene, når der laves aktiviteter mm sammen med børnene.

Børnene må gerne kigge på hinanden ved eksempelvis toiletbesøg, og drøfte forskellen mellem drenge og piger.

Hvis/når børnene leger ”doktorlege” skal tøjet blive på.

Børnene må gerne sidde på skødet af alle, og vi kønsdiskriminerer ikke, så mænd skifter også børn i Åkanden.

Det er ikke tilladt at kysse børnene på munden.

Vi styrker børnene i at ”mærke sig selv, og sige fra”. De voksne omgås børnene på en anerkendende og respektfuld måde, og er på den måde gode rollemodeller for børnene.

Der arbejdes systematisk med metoden ”Fri For Mobberi” – for på den led at understøtte det inkluderende miljø, venskaber og mod. I forbindelse med ”Fri For Mobberi” vil det være hensigtsmæssigt med jævne mellemrum, at tale med børnene om ”deres rettigheder”. Eksempelvis at de selv bestemmer over deres krop, retten til at sige fra, at voksne ikke må slå børn mm.

Der er et åbent miljø i Åkanden, og alle tager ansvar for og kender alle børn.

Hvis der opstår en bekymring i forhold til en kollega, er man forpligtiget til at gå videre til ledelsen med det.

Ovenstående er drøftet og revideret i personalegruppen november 2019